تاریخ 1399/06/22         ساعت 08:53:36     گروه خبری اخبار ادارات

جلسه ثبت وقایع حیاتی به ریاست آذین پور فرماندار شهرستان شاهین دژ و با حضور اعضای این گروه در فرمانداری برگزار شد.