پنجشنبه 3 مهر 1399   
 
سال 94
اسفند
بهمن
 دی
آذر
 آبان
مهر
شهریور
 مرداد
تیر
 خرداد
 اردیبهشت
 فروردین
 ماه
 15
16
12
7
 7
14
 9
 10
11
 10
 20
 11
 تعداد
 
سال 96

 
سال 97 و 98

 

آمار وقایع طلاق ثبت شده اداره ثبت احوال باخرز در سالهای 1397 و 1398

ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

جمـع کـل

سال 97

5

17

10

6

6

6

11

15

15

8

11

12

122

سال 98

3

18

8

6

13

17

12

9

12

0

0

0

98

درصد تغییرات

-40.0

5.9

-20.0

0.0

116.7

183.3

9.1

-40.0

-20.0

0.0

0.0

0.0

-19.7