پنجشنبه 3 مهر 1399   
 
سال 94
اسفند
 بهمن
دی
آذر
آبان
مهر
 شهریور
 مرداد 
 تیر
خرداد
اردیبهشت
فروردین
ماه 
13
26
26
29
23
20
18
23
 11
24
 20
 35
 تعداد
 
سال 95
 آبان
مهر
شهریور
 مرداد
تیر
 خرداد
 اردیبهشت
فروردین
 ماه
 19
 21
30
 25
 27
25
 32
 30
 تعداد
 
سال 96
 
سال 97 و 98

 

 

آمار وقایع وفات ثبت شده اداره ثبت احوال باخرز در سالهای 1397 و 1398

ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

جمـع کـل

سال 97

23

25

12

24

13

13

10

19

22

29

28

32

250

سال 98

34

17

12

18

14

18

9

17

22

0

0

0

161

درصد تغییرات

47.8

-32.0

0.0

-25.0

7.7

38.5

-10.0

-10.5

0.0

0.0

0.0

0.0

-35.6