پنجشنبه 3 مهر 1399   
 
سال 94
اسفند
بهمن
دی
آذر
آبان
مهر
شهریور
مرداد
 تیر
 خرداد اردیبهشتفروردین
ماه
125
144
144
104
122
121
112
 113135
116
 132 105تعداد
 
سال 95

آبان
 مهر
شهریور
مرداد
 تیر
خرداد
 اردیبهشت
فروردین
ماه
114
112
 102
 110
 153
144
 115
 128
 تعداد
 
سال 96

 
سال 97 و 98

آمار وقایع ولادت ثبت شده اداره ثبت احوال باخرز در سالهای 1397 و 1398

ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

جمـع کـل

سال 97

115

150

120

112

112

110

94

109

85

96

98

76

1277

سال 98

132

124

99

94

87

81

86

79

70

0

0

0

852

درصد تغییرات

14.8

-17.3

-17.5

-16.1

-22.3

-26.4

-8.5

-27.5

-17.6

0.0

0.0

0.0

-33.3