پنجشنبه 3 مهر 1399   
 

تاریخ انتشار: 1396/10/03         ساعت 00:00     گروه خبری عمومی

دیدار شورای اسلامی بخش مرکزی باخرز با مدیریت و کارکنان ثبت احوال باخرز
درآستانه سوم دی ماه مقارن با روز ملی ثبت احوال رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی باخرز جناب آقای عبدالهیان به همراه اعضای شورا اسلامی ودهیار محترم روستای ارخود با کارکنان اداره ثبت احوال باخرز دیدار داشتند