جمعه 9 اسفند 1398   
 

تاریخ انتشار: 1396/10/12         ساعت 00:00     گروه خبری عمومی

جلسه شورای ثبت وقایع حیاتی به ریاست مهندس حسن زاده فرماندار شهرستان باخرز در محل فرمانداری برگزار گردید.
جلسه شورای ثبت وقایع حیاتی به ریاست مهندس حسن زاده برگزاری جلسه شورای وقایع حیاتی شهرستان باخرز بمناسبت هفته ثبت احوال درمحل فرمانداری این شهرستان به ریاست مهندس حسن زاده فرماندار شهرستان باخرز