پنجشنبه 3 مهر 1399   
 

تاریخ انتشار: 1397/08/22         ساعت 00:00     گروه خبری عمومی

دیدار بافرماندار جدید شهرستان باخرز جناب آقای مهندس شافعی
دیدار بافرماندار جدید شهرستان باخرز جناب آقای مهندس شافعی درپی انتصاب جناب مهندس شافعی به سمت فرماندار جدید شهرستان باخرز به اتفاق مهندس زراعت گر مدیر راهداری باخرز به دیدار فرماندار باخرز حضور یافتیم.