سه شنبه 30 دی 1399   
 
مدیریت محتوا

اداره ثبت احوال بردسکن در اردیبهشت ماه 1370 که آن زمان هنوز بردسکن بخش بود و به شهرستان ارتقاء نیافته بود تأسیس و در ساختمان استیجاری واقع در خیابان قائم مقابل مهدیه رسماً کار خود را با سه کارمند آغاز نمود . در ابتدای تأسیس ، سرپرستی اداره با آقای غلام عباس منتظری خادم بود که بعد از وی آقای علی اکبر روحی به سمت ریاست اداره منصوب شد و در سال 1375 اداره ثبت احوال بردسکن نقل مکان نمود و از خیابان قائم به بلوار مطهری - بالاتر از شبکه بهداشت انتقال یافت که این ساختمان نیز استیجاری بوده و هم اکنون نیز در همانجا ساکن می باشد . پس از آقای روحی سرپرستی اداره به عهده آقای حبیب اله تهرانی زاده واگذار گردید و مدت 5/2 سال نیز ایشان مسئولیت اداره را بعهده گرفتند . پس از آقای تهرانی زاده ریاست و مسئولیت اداره به جناب آقای سید باقر پیرزاده واگذار گردید که آقای پیرزاده نیز پس از مدتی سمت ریاست اداره را به آقای محمد قدر واگذار نمود که پس از انتقال آقای قدر به شهرستان مشهد مسئولیت و ریاست اداره به آقای سعید ابهری واگذار شد که آقای ابهری هم حدود 5 سال ریاست اداره را به عهده داشتند و با 7 نفر کارمند نسبت به انجام امور اقدام می نمودند . در آذرماه 1388 با توجه به انتقال آقای ابهری ریاست اداره به آقای رمضانعلی امینی واگذار گردید که هم اکنون با مسئولیت نامبرده و تعداد 8 پست سازمانی و 7 نفر پرسنل به انجام وظیفه مشغول می باشد . اداره ثبت احوال بردسکن در حال حاضر فاقد ساختمان و زمین ملکی می باشد که پیگیری ها نیز تاکنون جهت خرید زمین و احداث ساختمان بی نتیجه مانده است و هم اکنون نیز در ساختمان استیجاری ساکن و مشغول به انجام خدمت به مردم عزیز شهرستان می باشد .