یکشنبه 5 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا

آمار وقایع ازدواج ثبت شده اداره ثبت احوال بجستان در سالهای 1397 و 1398

ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

جمـع کـل

سال 97

37

18

10

15

1

21

6

18

18

13

11

8

176

سال 98

34

14

13

12

26

17

2

12

14

14

9

21

188

درصد تغییرات

-8/1

-22/2

30/0

-20/0

2500/0

-19/0

-66/7

-33/3

-22/2

7/7

-18/2

162/5

6/8