یکشنبه 5 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا

آمار وقایع وفات ثبت شده اداره ثبت احوال بجستان در سالهای 1397 و 1398

ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

جمـع کـل

سال 97

13

11

26

17

9

10

19

12

12

12

23

19

183

سال 98

13

14

10

20

17

14

16

23

18

9

13

16

183

درصد تغییرات

0/0

27/3

-61/5

17/6

88/9

40/0

-15/8

91/7

50/0

-25/0

-43/5

-15/8

0/0