یکشنبه 5 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا

آمار وقایع ولادت ثبت شده اداره ثبت احوال بجستان در سالهای 1397 و 1398

ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

جمـع کـل

سال 97

51

43

36

47

36

41

52

37

35

39

47

37

501

سال 98

38

33

41

39

39

40

34

30

31

39

26

26

416

درصد تغییرات

-25/5

-23/3

13/9

-17/0

8/3

-2/4

-34/6

-18/9

-11/4

0/0

-44/7

-29/7

-17/0

 
مدیریت محتوا