یکشنبه 5 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا

آمار مقایسه ای وقایع حیاتی اداره ثبت احوال بجستان طی سالهای 97-85

             
                             

ماه

سال86

سال87

درصد تغییر 86به87

سال88

درصد تغییر 87به88

سال89

درصد تغییر 88به89

سال90

درصد تغییر 89به90

سال91

درصد تغییر 90به91

سال92

درصد تغییر 91به 92

سال93

ولادت

468

534

14/1

546

2/2

528

-3/3

568

7/6

604

6/3

610

1/0

629

وفات

174

183

5/2

158

-13/7

186

17/7

187

0/5

170

-9/1

203

19/4

177

ازدواج

423

401

-5/2

433

8/0

430

-0/7

443

3/0

350

-21/0

342

-2/3

326

طلاق

0

16

0/0

22

37/5

22

0/0

0

-100/0

0

0/0

0

0/0

0