مدیریت محتوا

ثبت فوت اتباع ایرانی و صدور گواهی فوت

 

شرح خدمت : این خدمت به وابستگان متوفی یا موسسات و مراجع ذیصلاح ارائه می گردد

 

مستندات قانونی:

ماده 22 الی 30 قانون ثیت احوال کشور

وفات هر کس اعم از ایرانی یا خارجی باید به یکی از ادارات ثبت احوال سراسر کشور اعلام شود و نیز وفات ایرانیان در خارج از کشور

به ماموران کنسولی محل اقامت یا به یکی از ادارات سازمان ثبت احوال کشور اعلام میشود

هر یک از اشخاص زیر می توانند به اعلام وفات واخذ گواهی فوت اقدام نمایند

1 - نزدیکترین خویشاوند متوفی یا هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است با ارائه مدرک شناسائی .

2 - مأموران انتظامی متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است .

3- متصدیان گورستانها .

4- مقامات قضایی و نظامی .

5- گروههای امدادی .

تذکر مهم :
مهلت ثبت فوت از تاریخ وقوع یا وقوف بر آن 10 روز می باشد .

 

مراحل ارائه خدمت :

مسئول ثبت فوت پس از اطمینان از صحت مدارک نسبت به تنظیم سند فوت با حضور اعلام کننده فوت ( در صورتیکه فوت از طرف موسسات یا مراجع ذیصلاح اعلام شود شماره اعلام نامه بمنزله امضاء سند تلقی می گردد ) اقدام و امضاء می گردد و مراتب فوت در اسناد سجلی و شناسنامه متوفی درج و گواهی فوت صادر و تحویل اعلام کننده می گردد.

 

آدرس محل خدمت :

مراکز ادارات ثبت احوال

اداره ثبت احوال شهرکرد –خ حافظ شمالی (مامور حسن صانعی)

اداره ثبت احوال بروجن- میدان شهرداری (مامور خوشنویس)

اداره ثبت احوال گندمان- مجتمع ادارات (مامور ربیعی)

اداره ثبت احوال لردگان- خ فرمانداری (مامور حسنی)

اداره ثبت احوال فلارد- (مامور بابااحمدی)

اداره ثبت احوال میانکوه- خ اصلی (مامور حسنی)

اداره ثبت احوال اردل – خ جهاد (مامور مقدس)

اداره ثبت احوال کیار-خ آزادی (مامور اصغریان)

اداره ثبت احوال فارسان- (مامور نبی پور)

اداره ثبت احوال کوهرنگ (مامور منصوری)

اداره ثبت احوال سامان (مامور عباسیان)

اداره ثبت احوال بن (مامور دوستی)

اداره ثبت احوال بلداجی (مامور رفیعی)

اداره ثبت احوال بن (مامور دوستی)

 

روش ارائه خدمت:

-به صورت حضوری

 

مدارک مورد نیاز :

- اصل شناسنامه متوفی ( در صورت عدم وجود شناسنامه یک برگ استشهاد محلی مبنی بر فقدان شناسنامه متوفی تائید شده توسط مراجع انتظامی یا دفاتر اسناد رسمی یا شوراهای اسلامی الزامی است )

- اصل جواز دفن ( در صورت عدم وجود جواز دفن یا گواهی پزشک قانونی حضور دو نفر گواه الزامی است )

- فیش بانکی بمبلغ 100000ریال بابت هر برگ گواهی فوت به شماره حساب 2171111503004 اعلام شده از سوی ثبت احوال.

 

فرمهای مورد نیاز : فاقد فرم

 

مدت زمان ارائه خدمت : در همان روز مراجعه انجام می پذیرد .

 

صدور خلاصه رونوشت وفات( گواهی فوت):

1- گواهی فوت به هر شخصی و به هر تعدادی که درخواست نماید تسلیم خواهد شد.

2- برابر گواهی فوت وجهی طبق تعرفه جاری اخذ می شود .

 

نحوه مراجعه و ثبت وفات و صدورگواهی فوت:

- جهت ثبت وفات و اخذ گواهی فوت کلیه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دارند در ساعات و ایام اداری پاسخگوی مراجعین محترم باشند و در صورت تکمیل بودن مدارک لازم نسبت به ثبت وفات و صدور گواهی فوت در همان روز اقدام خواهد شد .

- در صورت عدم تحویل شناسنامه متوفی ارائه مدارکی که هویت وی را مشخص نماید الزامی است که در این صورت پس از طی مراحل اداری نسبت به ثبت وفات و صدور گواهی فوت اقدام خواهد شد .

توصیه های ضروری:

1- اصلح است که واقعه وفات در ظرف مهلت مقرر ( 10 روز ) به اداره ثبت احوال اعلام گردد .

2- صدور گواهی فوت در مراحل بعدی مستلزم ارائه شناسنامه متوفی یا اعلام شماره و تاریخ ثبت وفات می باشد .

3- صدور گواهی فوت مستلزم ثبت وفات است ، با توجه به اهمیت موضوع لازم است قبل از امضاء سند مربوطه از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل نمایید .

4- بهنگام دریافت گواهی فوت از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل نمایید .

5- پس از وفات ، گواهی فوت جایگزین شناسنامه متوفی می باشد که بنابه ضرورت و نیاز این گواهی ارائه خواهد شد .