مدیریت محتوا

ثبت فوت ایرانیان خارج از کشور

 

شرح خدمت:

هر یک از اشخاص زیر می توانند اعلام کننده وفات ایرانیان مقیم خارج از کشور باشند.

۱- نزدیکترین خویشاوند متوفی .

۲- متصدی یا صاحب مکانی که فوت در آنجا اتفاق افتاده است یا نماینده او .

۳- هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است .

 

مستندات قانونی:

برابر ماده ۲۲ قانون ثبت احوال وفات ایرانیان مقیم خارج از کشور باید به ماموران کنسولی محل اقامت یا به نزدیکترین ماموران کنسولی ایران یا به سازمان ثبت احوال اعلام شود.

 

تعاریف و مفاهیم :

۱- سند وفات :

سند وفات سندی رسمی است که وفات هر فرد در آن ثبت و بر اساس آن گواهی فوت صادر می گردد .

۲- گواهی فوت :

گواهی فوت که همان خلاصه رونوشت وفات می باشد براساس مندرجات سند فوت تنظیم و تسلیم می گردد .

 

مراحل انجام خدمت :

۱ – ارائه اصل شناسنامه و کارت شناسایی ملی (در صورتیکه صادر شده باشد).

2- ارائه اصل مدرک خارجی مربوط به فوت .

تذکر : پس از ثبت فوت نسبت به اخذ گواهی فوت ( رونوشت خلاصه فوت ) به تعداد مورد نیاز از نمایندگی جمهوری اسلامی ایران اقدام گردد .

3- ارائه گواهی عدم ثبت فوت از نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت متوفی .

تذکر : در صورت ارائه ننمودن گواهی عدم ثبت فوت ادارات ثبت احوال موظف هستند تا از طریق اداره کل ثبت احوال امور خارجه در این خصوص اقدام نمایند.

4- فیش بانکی به مبلغ ده هزار ریال به شماره حساب 2171111503004بانک ملی بنام اداره کل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری

 

آدرس محل خدمت:

متقاضی می بایست به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت یا نزدیکترین مأمور کنسولی مراجعه نماید .

متقاضی می تواند به هر یک از ادارات ثبت احوال سراسر کشور مراجعه نماید.

مراکز ادارات ثبت احوال

اداره ثبت احوال شهرکرد –خ حافظ شمالی (مامور حسن صانعی)

اداره ثبت احوال بروجن- میدان شهرداری (مامور خوشنویس)

اداره ثبت احوال گندمان- مجتمع ادارات (مامور ربیعی)

اداره ثبت احوال لردگان- خ فرمانداری (مامور حسنی)

اداره ثبت احوال فلارد- (مامور بابااحمدی)

اداره ثبت احوال میانکوه- خ اصلی (مامور حسنی)

اداره ثبت احوال اردل – خ جهاد (مامور مقدس)

اداره ثبت احوال کیار-خ آزادی (مامور اصغریان)

اداره ثبت احوال فارسان- (مامور نبی پور)

اداره ثبت احوال کوهرنگ (مامور منصوری)

اداره ثبت احوال سامان (مامور عباسیان)

اداره ثبت احوال بن (مامور دوستی)

اداره ثبت احوال بلداجی (مامور رفیعی)

اداره ثبت احوال بن (مامور دوستی)

 

روش ارائه خدمت:

-به صورت حضوری

 

مدارک مورد نیاز:

–اصل شناسنامه و کارت شناسایی ملی

- ارائه اصل مدرک خارجی مربوط به فوت .

- ارائه گواهی عدم ثبت فوت از نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت متوفی .

- فیش بانکی به مبلغ ده هزار ریال به شماره حساب 2171111503004بانک ملی بنام اداره کل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری

 

توصیه های ضروری:

۱- اصلح است که اعلام وفات در ظرف مهلت مقرر ( ۱۰ روز ) به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان ثبت احوال اعلام گردد.

۲- صدور گواهی فوت در مراحل بعدی مستلزم ارائه شناسنامه متوفی یا اعلام شماره و تاریخ ثبت وفات می باشد .

۳- صدور گواهی فوت مستلزم ثبت وفات است ، با توجه به اهمیت موضوع لازم است قبل از امضاء سند مربوطه از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل نمایید.

۴- بهنگام دریافت گواهی فوت از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل نمایید .

۵- پس از وفات گواهی فوت جایگزین شناسنامه متوفی می باشد که بنابه ضرورت و نیاز این گواهی ارائه خواهد شد.

۶- به اشخاصی که در خارج از کشور اقدام به ثبت فوت می نمایند توصیه می شود که بمنظور انجام امور حقوقی حتما” به تعداد مورد نیاز گواهی فوت از نمایندگی جمهوری اسلامی ایران دریافت نمایند.

۷- گواهی فوت به هر شخصی و به هر تعدادی که درخواست نمایند داده می شود.

 

مدت زمان انجام کار:

همانروز کاری