تاریخ 1398/04/12         ساعت 09:37:22     گروه خبری روابط عمومی استان
تعداد بازدید: 443

آقای عبدالرضا کریمی مدیر کل ثبت احوال استان چهارمحال وبختیاری ومعاونین خود در سفر به شهرستان لردگان از اداره ثبت احوال شهرستان لردگان ،اداره ثبت احوال بخش خانمیرزا ودفتر پیشخوان خدمات الکترونیک ثبت احوال بازدید کرد

مدیر کل ثبت احوال در این سفر ضمن دیدار صمیمی با تک تک همکاران از نزدیک به مسائل ومشکلات ایشان آشنا  و از تلاشهای کارکنان ثبت احوال آن شهرستان تقدیر وتشکر کردند .ایشان همچنین از دفاتر پیشخوان خدمات ثبت احوال در لردگان نیز بازدید نموده و ابراز امیدواری کردند که مراجعات  مردم  به این دفاتر موجبات رضایتمندی بیش از پیش مراجعین شود .

ایشان در بخش دیگری از سفر خود از نمایندگی بخش خانمیرزا بازدید و با کارکنان آن مجموعه دیدار وگفتگو کردند