مدیریت محتوا
 

 


                                                               باسمه تعالی

 

بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، شهرداریها، نهادهای انقلاب اسلامی
 و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند.

 

 “ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران” به منظور نظام‌مند نمودن انتصابات و توجه به شایستگی‌های
 افراد و در اجرای اهداف تعیین شده در برنامه تحول در نظام اداری در یکصدمین جلسه شورای عالی
 اداری به تصویب رسیده وطی مصوبه شماره 1426/1901 مورخ 11/1/82 به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ
گردیده‌‌ است.

      مطابق ضوابط مذکور، اهداف و محورهای مهم در انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران عبارتند از :

       1. توجه به اصل شایسته سالاری در انتخاب و انتصاب مدیران از طریق شناسایی و ارزیابی افراد
 با استفاده از معیارهای شایستگی.

       2. ایجاد فرصت برابر برای داوطلبان تصدی پست‌های مدیریتی با تشکیل بانک اطلاعات مدیران

       3. افزایش انگیزش کارکنان برای ارتقا در مسیر پیشرفت شغلی.

       4. توجه به ثبات در مدیریت‌های اثر بخش از طریق زمان‌مندنمودن انتصابات و توجه به ارزیابی عملکرد مدیران.

       5.شفاف سازی و مستندسازی فرآیند انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران از طریق فرآیندهای تعریف شده در
 تصویب‌نامه و دستورالعمل های مربوط.
       در همین رابطه و به منظور فراهم آوردن زمینه لازم برای عملیاتی شدن مفاد تصویبنامه مذکور و تبیین فرایند انتخاب،‌
انتصاب و تغییر مدیران، “دستور العمل اجرایی ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران” ابلاغ می‌‌گردد. دستگاه‌های
 مشمول با عنایت به شرایط و ویژگی‌های خاص خود بایستی دستورالعمل های لازم را حداکثر تا آبان‌ماه 1382 تهیه
 و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اجرا نمایند.

 

 

                                                                                         من ا… التوفیق

    محمود عسگری آزاد

   معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی


                                                                                        

 “دستور العمل اجرایی ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران”

 

الف) دایره شمول:

1- مدیران سطح میانی و پایه (عملیاتی) براساس تعاریف زیر مشمول مصوبه ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران
شورایعالی اداری و این دستورالعمل قرار می‌گیرند.
 – مدیران سطح میانی آن دسته از مدیرانی می‌باشند که وظیفه هماهنگی، ایجاد ارتباط بین سطوح عالی (مقامات)
و سرپرستی را بر عهده دارند. مدیران مشمول طرح ارزشیابی مدیران وهمترازان آنها از مدیران سطح میانی محسوب می‌شوند.
 – مدیران سطح پایه(سرپرستی) شامل آن دسته از مدیرانی می‌شود که وظیفه اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های
سازمانی را برعهده دارند و تحت نظر مدیران سطح میانی قرار دارند.

 

2-از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، انتصابات جدید (در دایره مدیران مشمول ضوابط) باید بر اساس فرایند پیش بینی شده
در این دستور العمل صورت گرفته و هرگونه انتصاب، خارج از ضوابط مذکور ممنوع می باشد.
تبصره - ادامه فعالیت مدیرانی که پیش از تصویب ضوابط انتخاب،‌انتصاب و تغییر مدیران مصوب شورای‌عالی اداری
 منصوب شده‌اند و احکام ایشان صادر شده است، با عنایت به مفاد دستورالعمل ارزیابی عملکرد مدیران که توسط
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و ابلاغ می‌شود، بلامانع می‌باشد.

 

ب) معیارها و شرایط:

3- شرایط لازم برای انتخاب در سطوح مدیریت میانی و پایه، پس از احراز صلاحیت‌های اخلاقی و اعتقادی
افراد و بر اساس مقررات مربوط، عبارتند از:
الف) دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مرتبط با رشته‌ شغلی (طبق طرحهای طبقه‌بندی مشاغل
یا مقررات مشابه مورد عمل در دستگاه ذیربط)

ب) گذراندن دوره آموزش مدیریت و یا دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های مدیریت

ج) حداقل6 سال سابقه تجربی در زمینه‌های شغلی مربوط یا مشابه و یا دو سال سابقه مدیریت
در رشته‌های شغلی مربوط یا مشابه

د) کسب حداقل60 امتیاز از معیارهای کلی وظایف، نقش‌ها ومهارتهای مدیریتی

 

تبصره1- شرایط تجربی و تحصیلی در مشاغل مدیریت پایه بر اساس ضوابط مصوب شورای امور اداری و استخدامی کشور می‌باشد.

تبصره2- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برنامه آموزش مدیران (متناسب با رشته شغلی و سطح مدیریت) را تهیه و جهت
اجرا به دستگاهها ابلاغ می‌نماید. دستگاهها می‌توانند آموزش‌های مذکور را از طریق موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت
 و برنامه ریزی و یا موسسات تعیین صلاحیت شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزار نمایند.

تبصره3- شورا و کمیسیون تحول اداری دستگاه‌ها می‌توانند شرایط اختصاصی علاوه بر شرایط فوق‌الذکر، تعیین نموده و به مورد اجرا درآورند.

 

4- مرکز نوسازی و تحول اداری دستگاه (موضوع مصوبه شماره 37943/1901 مورخ 6/3/1382 شورایعالی اداری)، دستورالعمل
سنجش و امتیاز دهی مربوط به بند «د» ردیف 3 را حداکثر تا آبان ماه 1382 تهیه و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
 کشور به مورد اجراء می‌گذارد.
تبصره- دستور‌العمل مذکور باید به گونه‌ای تنظیم گردد که روش سنجش و امتیازدهی (آزمون کتبی، شفاهی، مورد کاوی و…) و
تمهیدات لازم (بانک سوالات، گروه مصاحبه کننده و…) را متناسب با عوامل و امتیازات مذکور در پیوست مصوبه شورای‌عالی اداری تعیین نماید.

 

ج) فرآیند انتخاب و انتصاب :

5- به منظور شناسایی افراد شایسته برای انتصاب در پست‌های مدیریتی، دستگا‌هها بانک اطلاعات مدیران ( دستگاهی) را ایجاد نموده
و اطلاعات مربوط به مدیران فعلی و داوطلبان انتصاب در پست‌های مدیریتی را در آن ثبت می‌نمایند. همچنین دستگاهها نسبت به برگزاری
آزمون‌های عمومی و اختصاصی مدیریت در چارچوب دستورالعمل مذکور در ماده 4 اقدام می‌نمایند.

تبصره- بانک اطلاعات مدیران در سطح ملی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل می‌شود.

 

6- مقام مافوق ذیصلاح با استفاده از بانک اطلاعات مدیران دستگاه، ملی و نظر کارشناسی خود، افراد واجد شرایط را با توجه به شرایط
احراز پست مورد نظر و سایر شرایط و خصوصیات فردی و مدیریتی، انتخاب نموده و پس از تکمیل فرم‌های پیوست شماره 1 و2 به واحد امور
کارگزینی (عناوین مشابه) ارسال می‌نماید.
تبصره-دستگاه های اجرایی در دستورالعمل داخلی خود، بایستی مقام مافوق ذیصلاح معرفی‌کننده و صادرکننده حکم مدیریتی را برای
 هر پست مدیریتی مشمول این دستورالعمل مشخص نمایند.

 

 

    7- واحد امور کارگزینی (عناوین مشابه) ضمن بررسی و تطبیق شرایط افراد معرفی شده با ضوابط مندرج در این دستورالعمل و پس از تکمیل mm   
فرم شماره 3، فرم‌های شماره 1و2و3 را به شورا و یا کمیسیون تحول اداری ارسال می نماید.
تبصره- به منظور هماهنگی و اجرای دقیق این مصوبه در دستگاه‌هایی که فاقد شورا و یا کمیسیون تحول اداری می‌باشند،کمیته موضوع
ماده 21 قانون هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و یا کمیته امور مدیران زیر نظر مستقیم بالاترین مقام دستگاه تشکیل می‌شود. ترکیب این
کمیته شامل بالاترین مقام دستگاه به عنوان رییس کمیته یکی از معاونین وی و سه نفر از مدیران، کارشناسان و صاحبنظران در مسائل
مدیریت و امور اداری به انتخاب رییس کمیته می‌باشد. کمیته‌های مزبور تمامی وظایف شورا و یا کمیسیون تحول اداری در اجرای این مصوبه را برعهده دارد.

 

8- شورا یا کمیسیون تحول اداری دستگاه‌ صلاحیت افراد معرفی شده توسط مقام یا مدیر مافوق را    مورد سنجش و بررسی قرار داده و بر اساس ضوابط
مصوب و دستورالعمل‌های مربوط، درباره صلاحیت ایشان در فرم شماره 4 اعلام نظر نموده و فرم مذکور را به همراه مستندات مربوط به واحد کارگزینی
 (‌عناوین مشابه) و مدیر مافوق ذیصلاح ارسال می‌نماید.

 

9-پس از معرفی شایسته‌ترین فرد (بر اساس امتیاز مکتسبه و اولویت اعلام شده از طرف مدیر مافوق ذیصلاح) توسط شورا
و یا کمیسیون تحول اداری (‌فرم شماره 3)، حکم انتصاب چهار ساله توسط مقام یا مدیر مافوق ذیصلاح صادر می‌گردد.

تبصره1- شورا و یا کمیسیون تحول اداری دستگاه می‌تواند مقام یا مدیر مافوق را جهت تبادل و اعلام نظر نهایی به جلسه مربوط دعوت نماید.

تبصره2- در ابلاغیه‌ها و احکام صادره برای مدیران مشمول این ضوابط لازم است در بند 19 حکم کارگزینی (شرح حکم) به شماره
و تاریخ صورتجلسه شورا و یا کمیسیون تحول اداری دستگاه و همچنین چهارساله بودن اعتبار این حکم اشاره شود.

 

10- هرگونه جابجایی از پست‌های مدیریتی، قبل از پایان دوره چهار ساله با توجه به نتایج ارزیابی عملکرد فرد، بر اساس پیشنهاد
مقام مسئول، تأیید شورا و یا کمیسیون تحول اداری دستگاه و در چارچوب ضوابط ارزیابی عملکرد مدیران امکان پذیر می باشد.

تبصره 1- عملکرد مدیران و سرپرستان بر اساس ضوابطی که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به دستگاهها ابلاغ می‌شود، بطور سالیانه ارزیابی خواهد شد.

 

تبصره2- بمنظور ارتقاء شفافیت و پاسخگویی، شورا یا کمیسیون تحول اداری مکلف است برای رسیدگی به شکایات ارایه شده،
در صورت تقاضای مستخدم ذیربط جلسه مربوط را با حضور وی تشکیل دهد.
تبصره3- در صورت تشخیص عدم توانایی فرد انتخاب شده برای انجام وظایف محوله، مقام مافوق می‌تواند وی را بدون طی تشریفات
فوق الذکر در طول شش ماه نخست انتصاب، تغییر دهد. این تغییر باید بصورت مکتوب به اطلاع مقامات ذیربط، شورا و یا کمیسیون تحول ادرای برسد.

 

11- استفاده از مزایایی همچون فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب ناشی از انتصاب به سمت‌های مدیریتی مشمول، منوط به
رعایت مصوبه شورایعالی اداری و این دستور‌العمل می‌باشد.

 

12- دستگاهها موظفند گزارش عملکرد خود، درخصوص اجرای مفاد مصوبه شورای‌عالی اداری و این دستور‌العمل را هر شش

ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند.
تبصره- دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسوول توجیه، پیگیری و نظارت بر حسن
اجرای این مصوبه در دستگاههای ذیربط می باشد.
 

  

 

 

فرم شماره 1

فرم معرفی داوطلبان پست‌های مدیریتی*

1- نام دستگاه :

2- نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده:

 

3- سمت پیشنهاد دهنده:

4- عنوان و شماره پست مورد بررسی:

 

5- سطح پست :           میانی               پایه

6- واحد سازمانی:

 

7-محل جغرافیایی پست مورد بررسی :

 

8- اسامی افراد پیشنهادی دارای شرایط احراز**  :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

مدرک و رشته تحصیلی

منبع معرفی‌کننده

میزان اولویت***

 

 

 

 

 

بانک اطلاعات مدیران دستگاه/ ملی/ نظر مقام ذیربط

 

 

 

 

 

 

بانک اطلاعات مدیران دستگاه/ ملی/ نظر مقام ذیربط

 

 

 

 

 

 

بانک اطلاعات مدیران دستگاه/ ملی/ نظر مقام ذیربط

 

 

توضیحات:

 

 

 

 نام و نام خانوادگی مقام پیشنهاد دهنده :                                                                                      تاریخ تکمیل و امضا:

 

 

 

نظر مقام ذیربط/ بانک اطلاعات مدیران داخلی/ ملی

موافق / مخالف

 

*  این فرم توسط مقام پیشنهاد دهنده تکمیل و برای بررسی و تایید به واحدکارگزینی ( عناوین مشابه) ارسال می گردد.

 **   اطلاعات فردی (فرم شماره 2) و اظهار نظر واحد کارگزینی ( فرم شماره 3) هریک از داوطلبان پست مدیریتی مذکور، تهیه شده و به این فرم پیوست می‌گردد.

 ***در این ستون مقام پیشنهاد دهنده، افراد پیشنهادی را بر اساس نظر کارشناسی خود، اولویت بندی می‌کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم شماره 2

 


فرم اطلاعات فردی داوطلبان پست‌های مدیریتی

1- نام و نام خانوادگی داوطلب:

2- نام پدر:

 3- شماره شناسنامه/ملی:

4- محل تولد                                                          

5- وضعیت تأهل :     مجرد           متأهل             تعداد فرزندان ………

6- وضعیت خدمت نظام وظیفه : پایان خدمت            کارت معافیت               مشمول             عدم موضوعیت………

7- وضعیت ایثارگری :      رزمنده        مدت …..             آزاده            مدت…..                   جانباز        درصد……. 

                                       خانواده شهید             نسبت0000000               بسیجی فعال        مدت   …………..

8-نشانی محل سکونت فعلی و تلفن:

 

 

9- نوع استخدام:          رسمی                       پیمانی                  سایر عناوین

10- دستگاه محل خدمت فعلی:                                                         11- واحد سازمانی فعلی :

12- محل جغرافیایی خدمت فعلی :

13- اطلاعات تحصیلی و تخصصی

الف- سوابق تحصیلی: (‌درجه تحصیلی، رشته و مؤسسه آموزشی)

 

 

 

ب- دوره‌های آموزشی: ( عنوان و مدت )

 

 

 

 

ج- سوابق تحقیقاتی ، تألیف، ترجمه و …:

 

 

 

 

د- میزان آشنایی با زبانهای خارجی و کار با رایانه:

 

 

 

 

 

 

14- سوابق شغلی ومدیریتی

الف- سوابق کارشناسی و مدیریتی در بخش دولتی و غیردولتی

ردیف

عنوان شغل یا سمت

نام دستگاه

واحد سازمانی

تاریخ انتصاب

 

مدت تصدی

محل خدمت ( مناطق محروم / عادی )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب‌-         تشویقات: ( با ذکر مقام تشویق کننده)

 

 

 

15- ارزیابی از خود

الف- مهمترین اقداماتی ‌ که در پست‌های قبلی، انجام داده‌اید را به تفکیک ذکر کنید.

 

 

 

 

 

 

 

ب- در پست مدیریتی جدید چه برنامه‌هایی برای پیشبرد کار واحد ذیربط در نظر دارید؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ تکمیل و امضاء:

 

 


اظهار نظر اداره کارگزینی ( عناوین مشابه)               

فرم شماره 3

 


      در اجرای مصوبه شورایعالی اداری در خصوص “ ضوابط انتخاب،‌ انتصاب و تغییر مدیران” به شماره 1426/1901 مورخ 11/1/1382، با عنایت به صحت اطلاعات موجود در این فرم وهمچنین دارا بودن شرایط احراز، جناب آقای / سرکار خانم ………..……برای انتصاب در پست مدیریتی ……………….به شورا/ کمیسیون تحول اداری دستگاه معرفی می‌گردد.

 

 

الف- دارا بودن مدرک کارشناسی مرتبط با رشته شغلی ( طبق طرحهای طبقه‌بندی مشاغل )

- رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی :

منطبق می‌باشد                     منطبق نمی‌باشد

 

- آخرین مدرک:

مورد تأیید می‌باشد                مورد تأیید نمی‌باشد

 

ب- گذراندن دوره آموزش مدیریت و یا دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های مدیریت

- گذراندن دوره آموزش مدیریت                                                          مورد تأیید می‌باشد         مورد تأیید نمی‌باشد

 

-مدرک کارشناسی ارشد مدیریت:      ……… ……………………….مورد تأیید می‌باشد         مورد تأیید نمی‌باشد

 

ج- سوابق تجربی و تخصصی

- مجموع سنوات کارشناسی مرتبط یا مشابه :………. … سال            مورد تأیید می‌باشد          مورد تأیید نمی‌باشد  

 

- مجموع سنوات مدیریتی مرتبط یا مشاب………………سال            مورد تأیید می‌باشد           مورد تأیید نمی‌باشد

 

د- امتیازات مکتسبه ارزشیابی و ارزیابی عملکرد

 

 

سال …….

سال ……

سال………..

سال ……….

 

نمرات ارزشیابی چهارسال گذشته :

 

 

 

 

 

نمرات ارزیابی عملکرد چهارسال گذشته

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی مدیرکل/ مدیر اداره کارگزینی ( عناوین مشابه):….………….         

 

                                                                                                                تاریخ تکمیل و امضاء:

 

 

 

فرم شماره 4

 


اظهار نظر شورا/ کمیسیون تحول اداری دستگاه               

شماره:

تاریخ:

در ………… جلسه شورا / کمیسیون تحول اداری دستگاه که در تاریخ ……… برگزار شد، پس از بحث و بررسی درخصوص معرفی شدگان برای تصدی پست مدیریتی ………… با توجه به شایستگی‌های افراد معرفی شده (بر اساس فرمها، جداول پیوست و نتایج سنجش ) و با عنایت به ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران مصوبه شماره 1426/1901مورخ   11/1/1382 شورایعالی اداری و دستورالعمل های مصوب، با انتصاب جناب آقای / سرکار خانم…….…….…… فرزند……………… در پست…………….به شماره : ……………موافقت می‌گردد.

    امید است با تلاش پی‌گیر ایشان و عنایت حضرت باریتعالی شاهد پیشرفت و اعتلای ایران اسلامی باشیم.

 نام و نام خانوادگی حضار جلسه، سمت و امضاء:

1-…………………………………………               ………………………..                ……………………………   

2-…………………………………………               ………………………..                ……………………………    

3-…………………………………………               ………………………..                ……………………………

4-…………………………………………               ………………………..                ……………………………

5-…………………………………………               ………………………..                ……………………………

6-…………………………………………               ………………………..                ……………………………

7-…………………………………………               ………………………..                ……………………………

8-…………………………………………               ………………………..                ……………………………

 

 

 


      معیارها و امتیازات*

 

 

نام و نام خانوادگی  

معیارهای عمومی مدیریتی

معیارهای اختصاصی

میانگین امتیازات

برنامه‌ریزی

سازماندهی

رهبری

کنترل

 ارتباطی

اطلاعاتی

تصمیم‌گیری

ادراکی

انسانی

فنی

……

……

……

ارزشیابی

ارزیابی عملکرد

امتیاز مطلوب * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      * امتیاز افراد در هر معیار براساس دستور‌العمل مذکور درتبصره ماده 4 محاسبه و تکمیل می‌گردد.

      * * امتیازات مطلوب با توجه به سطح مدیریت از جدول پیوست ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران تکمیل می‌گردد.

 

                       شـــــــــرح

نام و نام خانوادگی

معیارهای عمومی مدیریتی

( ضریب اهمیت)*

معیارهای اختصاصی

( ضریب اهمیت)

میانگین نمرات ارزشیابی**

(ضریب اهمیت )

میانگین امتیازات ارزیابی عملکرد ( ضریب اهمیت)

امتیاز نهایی

جمع امتیاز کسب شده

امتیاز موزون***

جمع امتیاز کسب شده

امتیاز موزون

امتیاز کسب شده

امتیاز موزون

امتیاز کسب شده

امتیاز موزون

( جمع امتیاز ات موزون)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ضرایب اهمیت هر یک از عناوین کلی بالا براساس دستور العمل دستگاه تعیین می‌شود.

** میانگین نمرات ارزشیابی و ارزیابی عملکرد از ردیف “د” فرم شماره 3 قابل استخراج می‌باشد.

***امتیاز موزون = جمع امتیاز کسب شده در هر بند * ضریب اهمیت ( همان بند )