پنجشنبه 9 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا

 

فهرست اسامی ثبت یاران شهرستان چناران

ردیف

نام   و نام خانوادگی

محل   کار

1-

سرکار   خانم امامی

بیمارستان   چناران زایشگاه

2-

آقای   ابوالفضل علیزاده

بیمارستان   چناران ترخیص

3-

آقای   بسکابادی

مرکز   بهداشت چناران مسئول آمار

4-

آقای  محمدی

مرکز   بهداشت شهرستان چناران کاردان منطقه سیدآباد

5-

آقای   حسین نژاد

مرکز   بهداشت شهرستان چناران کاردان مرکز بهداشت شماره 2 چناران

6-

آقای   بدیعی

مرکز   بهداشت شهرستان چناران بهورز شهر گلمکان

7-

آقای   حمید کیانی

شهرداری   چناران متوفیات

8-

آقای   مهدی مبشر

پزشکی   قانونی شهرستان چناران