پنجشنبه 9 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا
تاریخچه مختصر از اداره ثبت احوال چناران
اداره ثبت احوال چناران در سال 1369 در محل فعلی تاسیس گردیده است . قبل از سال 1369 شهرستان چناران به عنوان یکی از بخش های شهر مشهد محسوب می شده است و مردم جهت دریافت خدمات سجلی باید به اداره ثبت احوال مشهد و قوچان مراجعه می کردند . و همچنین ماموری از اداره ثبت احوال مشهد در محل شهرداری چناران مستقر و نسبت به صدور شناسنامه و ثبت وقایع حیاتی اقدام می نمود . در سال 1369 اداره ثبت احوال چناران به ریاست آقای نوروزیه (که قبل از سال 69 به عنوان مامور ثبت احوال مشغول به خدمت بود ) تاسیس و با 10کارمند  شروع به کار کرد . لازم به ذکر است که 3 بخش یا حوزه از حوزه های سجلی ثبت احوال مشهد و یک حوزه از شهرستان قوچان تحت نظر اداره ثبت احوال چناران قرار گرفت .