پنجشنبه 9 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا

 

 

 

 

ابوالفضل عمادی

نام سازمان

سمت

از سال

تا سال

اداره ثبت احوال چناران

کارشناس اداره ثبت احوال چناران

 1387

 1389

اداره ثبت احوال قوچان

معاون اداره ثبت احوال قوچان

1389

1394

اداره  ثبت احوال منطقه مشهد

معاون اداره ثبت احوال منطقه مشهد

1394

 1399

اداره ثبت احوال چناران

ریس اداره ثبت احوال چناران

 1399

 تا کنون