سه شنبه 30 دی 1399   
 
تاریخ 1399/07/25     تعداد دفعات مشاهده 8 بار     ساعت 11:39:16     گروه خبری ثبت احوال چناران

نه تنها ماتم جان سوز پرچمدار توحید است که هستى شد سیه پوش امام ممتحن امشب گهى گریم ز داغ جانگداز حضرت خاتم گهى نالم چو نى در سوگ فرزندش حسن امشب . . .