پنجشنبه 9 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/07/25     تعداد دفعات مشاهده 7 بار     ساعت 12:05:27     گروه خبری ثبت احوال چناران

خراسان می‎دهد بوی مدینه/خراسان کوه غم دارد به سینه خراسان را سراسر غم گرفته/در و دیوار آن ماتم گرفته