ازدواج

 

آمار وقایع ازدواج ثبت شده اداره ثبت احوال درگز در سالهای 1397 و 1398

ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

جمـع کـل

سال 97

106

82

20

41

59

70

44

51

56

71

54

36

690

سال 98

79

72

34

38

82

68

26

77

71

65

62

46

720

درصد تغییرات

-25.5

-12.2

70.0

-7.3

39.0

-2.9

-40.9

51.0

26.8

-8.5

14.8

27.8

4.3