سایر موارد

اهم فعالیتهای انجام شده در اداره ثبت احوال درگز در سالهای 1397 و 1398

ردیف

فعالیت

9ماهه سال 1397

9ماهه سال 1398

درصد تغییرات

1

تعویض شناسنامه (نمونه قدیم - تعویض مجدد)

2664

1914

-28.2

2

 صدور شناسنامه المثنی

288

296

2.8

3

تغییر نام

18

25

38.9

4

تغییر نام خانوادگی

72

63

-12.5

5

تعداد درخواستهای رسیدگی شده در هیات حل اختلاف

81

214

164.2

6

پاسخ به استعلامات سجلی دوایر دولتی

414

744

79.7