طلاق

 

  

آمار وقایع طلاق ثبت شده اداره ثبت احوال درگز در سالهای 1397 و 1398

ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

جمـع کـل

سال 97

25

14

12

15

14

13

11

13

10

19

10

7

163

سال 98

7

19

17

16

14

6

11

17

12

19

14

14

166

درصد تغییرات

-72.0

35.7

41.7

6.7

0.0

-53.8

0.0

30.8

20.0

0.0

40.0

100.0

1.8