ملاقات با رییس اداره
 
رئیس اداره: مجتبی صالحی
شماره تماس مستقیم: 05825222130
ت: 05825223330

رئیس ثبت احوال درگز 1398
کارشناس امنیت اطلاعات اداره کل ثبت احوال 1392 تا 1398
کارشناس فناوری اطلاعات چناران 1387 تا 1392

سوابق شغلی

کارشناسی کامپیوتر تحصیلات