وفات


آمار وقایع وفات ثبت شده اداره ثبت احوال درگز در سالهای 1397 و 1398

ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

جمـع کـل

سال 97

43

40

37

43

43

39

41

35

57

45

79

72

574

سال 98

41

36

50

56

51

51

44

42

53

48

45

42

559

درصد تغییرات

-4.7

-10.0

35.1

30.2

18.6

30.8

7.3

20.0

-7.0

6.7

-43.0

-41.7

-2.6