ولادت

 

 

آمار وقایع ولادت ثبت شده اداره ثبت احوال درگز در سالهای 1397 و 1398

ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

جمـع کـل

سال 97

102

98

83

110

86

100

88

76

89

91

100

85

1108

سال 98

100

79

83

74

86

90

89

71

87

92

77

77

1005

درصد تغییرات

-2.0

-19.4

0.0

-32.7

0.0

-10.0

1.1

-6.6

-2.2

1.1

-23.0

-9.4

-9.3