تاریخ 1399/06/26         ساعت 11:20:56     گروه خبری ثبت احوال

از ابتدای امسال ، امیر علی و فاطمه بیشترین فروانی را در نامهای انتخابی شهرستان درگز داشته اند .

به گزارش روابط عمومی اداره ثبت احوال درگز از ابتدای سال 1399 تا کنون ، نام امیر علی برای پسران و فاطمه برای دختران بیشترین فراوانی را داشته اند . همچنین نام امیر حسین و آوا در رتبه بعدی انتخاب نام برای فرزندان اهالی درگز بوده است . جهت مشاهده تعداد فراوانی سایر نامها می توانید به صفحه ذیل مراجعه نمایید . 

فراوانی نام در سال 1399