هموطن گرامی شما می توانید در این سامانه فراوانی 50 نام اول دختران و پسران را از سال 1380 تا پایان سال 1393 ملاحظه نمایید.


سال 1396 فراوانی 50 نام اول دختران وپسران
سال 1395 فراوانی 50 نام اول دختران وپسران
سال 1394 فراوانی 50 نام اول دختران وپسران
سال 1394 فراوانی 50 نام اول دختران فراوانی 50 نام اول پسران
سال 1392 فراوانی 50 نام اول دختران فراوانی 50 نام اول پسران
سال 1391 فراوانی 50 نام اول دختران فراوانی 50 نام اول پسران
سال 1390 فراوانی 50 نام اول دختران فراوانی 50 نام اول پسران
سال 1389 فراوانی 50 نام اول دختران فراوانی 50 نام اول پسران
سال 1388 فراوانی 50 نام اول دختران فراوانی 50 نام اول پسران
سال 1387 فراوانی 50 نام اول دختران فراوانی 50 نام اول پسران
سال 1386 فراوانی 50 نام اول دختران فراوانی 50 نام اول پسران
سال 1385 فراوانی 50 نام اول دختران فراوانی 50 نام اول پسران
سال 1384 فراوانی 50 نام اول دختران فراوانی 50 نام اول پسران
سال 1383 فراوانی 50 نام اول دختران فراوانی 50 نام اول پسران
سال 1382 فراوانی 50 نام اول دختران فراوانی 50 نام اول پسران
سال 1381 فراوانی 50 نام اول دختران فراوانی 50 نام اول پسران
سال 1380 فراوانی 50 نام اول دختران فراوانی 50 نام اول پسران