سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش


ماموریت سازمان :
 • ثبت وقایع حیاتی
 • اتقان اسناد هویت و تابعیت ایرانیان
 • تولید و انتشار آمار انسانی و تحولات جمعیتی کشور
اهداف کلان سازمان
 1. ساماندهی ثبت وقایع حیاتی و مهاجرت در کشور
 2. اتقان اسناد سجلی و مدارک هویتی
 3. استقرار نظام جامع شناسایی ایرانیان
 4. تولید و انتشار آمار و اطلاعات جمعیتی ایرانیان
 5. استقرار سازمان الکترونیک
 6. ارتقاء مستمر کیفیت و کمیت نحوه ارائه خدمات
 7. افزایش کارآیی و ارتقاء بهره وری سازمان
 8. حساس سازی و ارتقاء آگاهیهای عمومی
 9. اصلاح نظام بودجه ریزی سازمان با رویکرد تعریف و تامین منابع مورد نیاز
اهداف کیفی سازمان
 1. اهداف کیفی سازمان
 2. ثبت به موقع وقایع حیاتی با استفاده از ظرفیتهای قانونی
 3. استقرارخدمات دولتی ثبت احوال در سراسر کشور
 4. افزایش ضریب ایمنی اسناد و مدارک سجلی و هویتی
 5. تکمیل و بهنگام سازی اطلاعات هویتی ایرانیان ( برقراری ارتباطات سببی و نسبی در پایگاه )
 6. فراهم نمودن زمینه شناسایی الکترونیکی ایرانیان
 7. تولید و انتشار آمار جمعیتی برای برنامه توسعه کشور
 8. اطلاع رسانی الکترونیکی شیوه ارائه خدمات 30%
 9. انعکاس فرآیندهای انجام کار و خدمات سازمان از طریق ابزارهای رسانه ای الکترونیکی
 10. ارائه خدمات به کلیه ایرانیان بصورت الکترونیکی 20%
 11. توسعه زیر ساخت فضای تبادل اطلاعات
 12. استفاده از توانمندیهای بخش غیردولتی با رویکرد واگذاری امور تصدی گری
 13. استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول
 14. افــــزایش انگیزه شغلی کارکــــنان با تامین جـــایگاه و منزلت حرفه ای مناسب
 15. ارتقاء سطح دانش فنی , علمی و مهارت های شغلی کارکنان
 16. مناسب سازی و استاندارد سازی فضاهای فیزیکی , تجهیزات , ساختار و فرایند های انجام کار
 17. پشتیبانی و حمایت از نوآوری, خلاقیت و استعدادهای فنی و پژوهشی
 18. تقویت فضائل اخلاقی , وجدان کاری , روحیه کار و انضباط در سازمان
 19. استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان , مدیریت و کارکنان
 20. افزایش سطح اعتماد عمومی جامعه
 21. تبیین حقوق و تکالیف جامعه و سازمان
 22. مهندسی فرهنگ نامگذاری
 23. تلاش لازم به منظور کاهش اتکای هزینه های جاری سازمان از بودجه عمومی کشور
 24. پیش بینی بودجه سازمان براساس حجم فعالیتها و خدمات در چارچوب بودجه عملیاتی
 25. اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع و مصارف سازمان
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1400/09/10
آمار مراجعات
مهمان :   441
عضو :  0
کل مراجعات  :  57116
امروز :  1
دیروز :  5