تعداد متولدين سال 1398 تا اين لحظه 268477
     متولدين پسر 137460
     متولدين دختر 131017
     ولادت در نقاط شهری 209412
     ولادت در نقاط روستايی 59065
     تعداد متولدين امروز 2553
تعداد فوت شدگان سال 1398 تا اين لحظه 65310
     فوت شدگان مرد 34614
     فوت شدگان زن 30696
     فوت در نقاط شهری 41798
     فوت در نقاط روستايی 23512
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 3853
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 5224
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 17568
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 38665
     تعداد فوت شدگان امروز 621
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1398 تا اين لحظه 203167
افزايش طبيعی جمعيت امروز 1932
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051