تعداد متولدين سال 1396 تا اين لحظه 1035186
     متولدين پسر 530015
     متولدين دختر 505171
     ولادت در نقاط شهری 807445
     ولادت در نقاط روستايی 227741
     تعداد متولدين امروز 1038
تعداد فوت شدگان سال 1396 تا اين لحظه 251821
     فوت شدگان مرد 133465
     فوت شدگان زن 118356
     فوت در نقاط شهری 161165
     فوت در نقاط روستايی 90656
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 14857
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 20145
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 67739
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 149080
     تعداد فوت شدگان امروز 252
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1396 تا اين لحظه 783365
افزايش طبيعی جمعيت امروز 786
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051