تعداد متولدين سال 1397 تا اين لحظه 800423
     متولدين پسر 409816
     متولدين دختر 390607
     ولادت در نقاط شهری 624329
     ولادت در نقاط روستايی 176094
     تعداد متولدين امروز 2652
تعداد فوت شدگان سال 1397 تا اين لحظه 194712
     فوت شدگان مرد 103197
     فوت شدگان زن 91515
     فوت در نقاط شهری 124615
     فوت در نقاط روستايی 70097
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 11488
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 15576
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 52377
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 115271
     تعداد فوت شدگان امروز 645
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1397 تا اين لحظه 605711
افزايش طبيعی جمعيت امروز 2007
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051