تعداد متولدين سال 1397 تا اين لحظه 909461
     متولدين پسر 465644
     متولدين دختر 443817
     ولادت در نقاط شهری 709379
     ولادت در نقاط روستايی 200082
     تعداد متولدين امروز 1943
تعداد فوت شدگان سال 1397 تا اين لحظه 221237
     فوت شدگان مرد 117255
     فوت شدگان زن 103982
     فوت در نقاط شهری 141591
     فوت در نقاط روستايی 79646
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 13052
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 17698
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 59512
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 130975
     تعداد فوت شدگان امروز 472
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1397 تا اين لحظه 688224
افزايش طبيعی جمعيت امروز 1471
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051