تعداد متولدين سال 1397 تا اين لحظه 1417437
     متولدين پسر 725727
     متولدين دختر 691710
     ولادت در نقاط شهری 1105600
     ولادت در نقاط روستايی 311837
     تعداد متولدين امروز 3397
تعداد فوت شدگان سال 1397 تا اين لحظه 344808
     فوت شدگان مرد 182748
     فوت شدگان زن 162060
     فوت در نقاط شهری 220677
     فوت در نقاط روستايی 124131
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 20343
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 27584
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 92753
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 204128
     تعداد فوت شدگان امروز 826
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1397 تا اين لحظه 1072629
افزايش طبيعی جمعيت امروز 2571
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051