تعداد متولدين سال 1396 تا اين لحظه 1303142
     متولدين پسر 667208
     متولدين دختر 635934
     ولادت در نقاط شهری 1016450
     ولادت در نقاط روستايی 286692
     تعداد متولدين امروز 3069
تعداد فوت شدگان سال 1396 تا اين لحظه 317005
     فوت شدگان مرد 168012
     فوت شدگان زن 148993
     فوت در نقاط شهری 202883
     فوت در نقاط روستايی 114122
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 18703
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 25360
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 85274
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 187668
     تعداد فوت شدگان امروز 746
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1396 تا اين لحظه 986137
افزايش طبيعی جمعيت امروز 2323
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051