تعداد متولدين سال 1396 تا اين لحظه 790780
     متولدين پسر 404879
     متولدين دختر 385901
     ولادت در نقاط شهری 616808
     ولادت در نقاط روستايی 173972
     تعداد متولدين امروز 1450
تعداد فوت شدگان سال 1396 تا اين لحظه 192366
     فوت شدگان مرد 101953
     فوت شدگان زن 90413
     فوت در نقاط شهری 123114
     فوت در نقاط روستايی 69252
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 11349
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 15389
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 51746
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 113882
     تعداد فوت شدگان امروز 352
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1396 تا اين لحظه 598414
افزايش طبيعی جمعيت امروز 1098
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051