تعداد متولدين سال 1397 تا اين لحظه 390828
     متولدين پسر 200103
     متولدين دختر 190725
     ولادت در نقاط شهری 304845
     ولادت در نقاط روستايی 85983
     تعداد متولدين امروز 2495
تعداد فوت شدگان سال 1397 تا اين لحظه 95074
     فوت شدگان مرد 50389
     فوت شدگان زن 44685
     فوت در نقاط شهری 60847
     فوت در نقاط روستايی 34227
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 5609
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 7605
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 25574
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 56286
     تعداد فوت شدگان امروز 606
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1397 تا اين لحظه 295754
افزايش طبيعی جمعيت امروز 1889
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051