تعداد متولدين سال 1397 تا اين لحظه 256210
     متولدين پسر 131179
     متولدين دختر 125031
     ولادت در نقاط شهری 199843
     ولادت در نقاط روستايی 56367
     تعداد متولدين امروز 2949
تعداد فوت شدگان سال 1397 تا اين لحظه 62326
     فوت شدگان مرد 33032
     فوت شدگان زن 29294
     فوت در نقاط شهری 39888
     فوت در نقاط روستايی 22438
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 3677
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 4986
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 16765
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 36898
     تعداد فوت شدگان امروز 717
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1397 تا اين لحظه 193884
افزايش طبيعی جمعيت امروز 2232
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051