تعداد متولدين سال 1396 تا اين لحظه 416867
     متولدين پسر 213435
     متولدين دختر 203432
     ولادت در نقاط شهری 325156
     ولادت در نقاط روستايی 91711
     تعداد متولدين امروز 3208
تعداد فوت شدگان سال 1396 تا اين لحظه 101408
     فوت شدگان مرد 53746
     فوت شدگان زن 47662
     فوت در نقاط شهری 64901
     فوت در نقاط روستايی 36507
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 5983
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 8112
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 27278
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 60035
     تعداد فوت شدگان امروز 780
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1396 تا اين لحظه 315459
افزايش طبيعی جمعيت امروز 2428
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051