تعداد متولدين سال 1397 تا اين لحظه 1124509
     متولدين پسر 575748
     متولدين دختر 548761
     ولادت در نقاط شهری 877117
     ولادت در نقاط روستايی 247392
     تعداد متولدين امروز 1719
تعداد فوت شدگان سال 1397 تا اين لحظه 273550
     فوت شدگان مرد 144981
     فوت شدگان زن 128569
     فوت در نقاط شهری 175072
     فوت در نقاط روستايی 98478
     فوت شدگان 0 تا 14 ساله 16139
     فوت شدگان 15 تا 29 ساله 21884
     فوت شدگان 30 تا 64 ساله 73584
     فوت شدگان 65 ساله و بيشتر 161943
     تعداد فوت شدگان امروز 418
افزايش طبيعی جمعيت در سال 1397 تا اين لحظه 850959
افزايش طبيعی جمعيت امروز 1301
تعداد ازدواج تا پايان سال 1394 685352
     ازدواج در نقاط شهری 562671
     ازدواج در نقاط روستايی 122681
تعداد طلاق تا پايان سال 1394 163765
     طلاق در نقاط شهری 146714
     طلاق در نقاط روستايی 17051