صدور كارت شناسايي ملي ناشي از فقدان
 
چنانچه کارت شناسایی ملی مفقود شده باشد می بایست با مراجعه به نزدیکترین اداره ثبت احوال و تکمیل نمونه اظهارنامه فقدان (فرم شماره 10) اقدام و به همراه مدارک لازم جهت صدور کارت شناسایی ملی اقدام نمود.

 اطلاع از وضعیت کارت شناسایی ملی مفقود شده

هزینه صدور اولین کارت شناسایی ملی ناشی از فقدان برای بار اول ، دوم و سوم و بیشتر متفاوت بوده و طبق تعرفه جاری می باشد که ضروری است طی فیش بانکی به حساب مربوطه واریز گردد.
 
 
 فرم درخواست صدور کارت شناسایی ملی المثنی ناشی از فقدان
جستجو