اداره کل امور حقوقی، مجلس و استانها
مدیر کل امور حقوقی معاون
نمودار سازمانی
ریاست سازمان
اداره کل امور حقوقی، مجلس و استانها

تلفن: 66719140
دورنگار: 66732194
نشانی: تهران - خیابان امام خمینی - بعد از میدان حسن آباد - شماره 184و 186
کدپستی: 1137719411
رایانامه: nocr 16 @ sabteahval . ir