تاريخچه

در سازمان ثبت احوال  از سال 1380 دفتر توسعه فناوری اطلاعات با رویکرد توسعه ، به کارگیری بهینه فناوری اطلاعات ، شناخت فناوری های روز و به کار گیری آن در سیستم های سازمان با 15 پست اداری تشکیل گردید.

از جمله فعالیت های و پروژه های انجام شده در این دفتر از سال 1381 می توان به موارد ذیل اشاره نمود: