.

فراوانی نام مردان 12 ماهه 

فراوانی نام زنان 12 ماهه