شنبه 4 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/06/06         ساعت 01:00     گروه خبری همه

 همزمان با اولین روز از هفته دولت رئیس اداره همراه با سایر مسئولین شهرستان با مام جمعه شهرستان  فیروزه دیدار نمودند