شنبه 4 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/07/05         ساعت 09:00     گروه خبری همه

 در دومین روز از هفته دفاع مقدس رئیس اداره همراه با سایر مسئولین در صبحگاه مشتر ک نیروهای نظامی در محل نیروی مقاومت بسیج فیروزه شرکت نمودند