پنجشنبه 29 مهر 1400   
 
رونمايي اسناد هويتي مفاخر و شهدا

رونمایی از اسناد هویتی مفاخر و شهدا در سراسر کشور و به صورت ملی و استانی  برگزار می شود.