پنجشنبه 3 بهمن 1398   
 
رونمايي اسناد هويتي مفاخر و شهدا

رونمایی از اسناد هویتی مفاخر و شهدا در سراسر کشور و به صورت ملی و استانی  برگزار می شود.