جمعه 15 اسفند 1399   
 
دفاتر ازدواج و طلاق

آدرس

تلفن

نوع دفتر خانه

شماره دفترخانه

نام و نام خانوادگی سر دفتر

ردیف

قوچان-خ حافظ

2233088

ازدواج

2

میرصالح روحانی راد

1

قوچان-خ حافظ

2235002

طلاق

1

میرصالح روحانی راد

2

قوچان-بعد ازچهار راه سوم شهید مطهری

2224126

ازدواج

11

محمد ابراهیم پاکدل

3

قوچان-بعد از 4 راه سوم شهید مطهری

2224126

طلاق

15

محمد ابراهیم پاکدل

4

قوچان-خ بهشتی نبش چهار راه سوم

2222800

ازدواج

48

محمد مهدی صحافی مقدم

5

-

2229801

ازدواج

68

حسینی یزدان آباد

6

قوچان-میدان امام-بازارچه رنگرزها

2224598

ازدواج

3

سید علی حسینی

7

قوچان-خ مطهری

222888

ازدواج

4

ذوالفقاری

8

قوچان-خ امام نبش چهار راه اول

2222940

ازدواج

19

محمدی

9

قوچان-خ امام نبش چهار راه اول

2222490

طلاق

45

محمدی

10

قوچان-خ بهشتی نبش چهار راه اول

2223229

ازدواج

49

علینقی براتی

11

قوچان-خ بهشتی نبش چهار راه اول

2223229

طلاق

46

علینقی براتی

12