جمعه 15 اسفند 1399   
 
مشخصات رئیس اداره

نام و نام خانوادگی رئیس اداره: قاسم گلدی 

شماره تماس با رئیس اداره : 47223325