سه شنبه 30 دی 1399   
 
تاریخ 1399/08/10         ساعت 11:18:22     گروه خبری اداری

در مورخ 1399/7/30 راس ساعت 10 جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان قوچان در محل شبکه بهداشت و درمان با حضور اعضاء برگزار گردید در این جلسه آقای گلدی رئیس اداره ثبت احوال نیز حضور داشتند.