سه شنبه 30 دی 1399   
 
تاریخ 1399/08/12         ساعت 10:47:59     گروه خبری اداری

روز گذشته طبق همهاهنگی انجام شده رئیس اداره ثبت احوال قوچان آقای گلدی در معیت کارشناس ثبت وقایع حیاتی اداره آقای اسماعیلی از مرکز جامع سلامت بیگلر بازدید کردند و در گفتگو با آقای دکتر پورکاظمی نکات مربوط به ثبت وقایع حیاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.