پنجشنبه 26 فروردین 1400   
 
تاریخ 1399/11/20         ساعت 12:07:31     گروه خبری اداری

روز گذشته به مناسبت هشتمین روز دهه فجر تعداد 8 پروژه عمرانی و 1 پروژه بهداشتی و ورزشی همچنین صندوق توسعه کشاورزی در سطح شهرستان به بهره برداری رسید که آقای گلدی ریاست محترم اداره و تنی چند از مسئولین شهرستان در معیت آقای مرآتی فرماندار محترم شهرستان در این مراسم حضور داشتند.