پنجشنبه 26 فروردین 1400   
 
تاریخ 1399/11/20         ساعت 12:50:03     گروه خبری اداری

طبق دستور العمل حقوق شهروندی ابلاغی مشخصات پرسنلی همکاران به همراه وظایف محوله بر روی پیشخوان همکاران نصب گردید.