پنجشنبه 26 فروردین 1400   
 
تاریخ 1399/12/02         ساعت 12:31:10     گروه خبری اداری

صبح امروز حاج آقای گلدی رئیس اداره ثبت احوال قوچان با فرماندار جدید شهرستان آقای امین رضا مرآتی ملاقات حضوری داشتند و آماری از وقایع چهار گانه امسال و سال گذشته را ارائه نمودند در این دیدار آقای مرآتی خواستار آمار تحلیلی دقیق از رشد یا عدم رشد وقایع به تفکیک شهرستانی استانی و کشوری شدند و مقرر گردید اداره ثبت احوال در اسرع وقت به ایشان ارائه نمایند.