پنجشنبه 26 فروردین 1400   
 
تاریخ 1399/12/05         ساعت 11:22:20     گروه خبری عمومی

ماه رجب، آغاز پرفضیلت ترین سه ماه سال است(رجب، شعبان و رمضان) که هر سه ماه از مقام والایی در میان دیگر ماه های سال برخوردارند. ظاهرا این ماه حتی در جاهلیت نیز مورد احترام زیادی بوده و آن را حرام می نامیدند، زیرا جنگ و کارزار را نیز در این ماه ناروا و ممنوع می دانستند. چون به احترام ماه رجب، تمام سلاح ها بر زمین گذاشته می شد، آن را «اصم» نیز نام گذاری کرده اند.