پنجشنبه 26 فروردین 1400   
 
تاریخ 1399/12/05         ساعت 11:36:16     گروه خبری اداری

روز گذشته مورخ 1399/12/4 هیات بازدید اداره کل در معیت آقای یارمحمدی معاونت محترم اسناد هویتی اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی در اداره ثبت احوال قوچان حضور یافتند و پرونده ها و اسناد ثبت شده در سال جاری را به طور دقیق رصد نمودند و نکات لازم را به همکاران اعلام نمودند.