طی حکمی از سوی ریاست عالی سازمان آقای حسن وفایی به عنوان مدیرکل ثبت احوال گیلان منصوب شد.