چنانچه کارت ملی خود را گم کرده باشم، مراحل دریافت کارت ملی مجدد چیست؟ چه مدارکی مورد نیاز است؟

در صورت گم شدن کارت ملی بایستی به یکی از ادارت ثبت احوال حضوراً مراجعه نموده و با پر کردن فرم مفقودی کارت ملی نسبت به درخواست کارت شناسنایی المثنی اقدام نمایید .

مدارک مورد نیاز : اصل شناسنامه – عکس یک قطعه و مبلغ 15000 تومان در مفقودی اول و 40000 تومان در مفقودی بار دوم و بعدی جهت واریز به حساب مورد نظر آن اداره - فرم مفقودی کارت ملی