گواهی فوت در چه صورتی صادر می گردد ؟


پس از ثبت فوت متوفی و در صورت درخواست وراث گواهی فوت صادر می گردد .